Thursday, 10 November 2011

Unit 9:ETIKIA KEGURUAN DAN PERATURAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.
·       CIRI-CIRI GURU PROFESIONAL
-Sifat dan kualiti guru yang berprofesional adalah seperti

a)Bersemangat tinggi dalam perkhidmatan
e)Jangkaan yang tinggi terhadap murid
b)Bermatlamat yang jelas
f)Berupaya memberi yang terbaik
c)Berkemahiran mengurus bilik darjah
g)Pengetahuan tentang kurikulum san subjek yang diajar secara mendalam
d)Berkebolehan komunikasi yang baik
h)Hubungan yang berkualiti dengan pelajar ,ibu bapa ,masyarakat dan majikan


·       CIRI-CIRI KUALITI GURU YANG DIKEMUKAKAN OLEH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

a)Tawadhu’
d)Memiliki taraf akademik  yang baik
b)Berakhlak
e)Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat
c)Insan berilmu·       Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
Niat yang betul
Perlakuan yang baik
Berdisiplin dan beradab
Penggerak ke arah kebaikan
Memperkota apa yang dikatakan
Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi

·       Tanggungjawab Profesion Guru
a)      Terhadap murid=mempunyai tingkah laku yg baik seperti membimbing ,mengutamakan keselamatan murid,memperbaiki kecekapan
b)      Terhadap ibu bapa=menghormati mereka ,wujud hubungan mesra,menyimpan mereka,memberi maklumat kepada mereka tentang kepentingan anak mereka
c)      Terhadap masyarakat dan Negara=  tidak menyebar ajaran yang merosakkan kepentingan murid,menggalakkan kerjasama antara guru dengan ibu bapa,T/L yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan sebagainya.
d)      Terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan=elakkan membuat ulasan mencemarkan nama baik guru,sedia membantu rakan sejawat ya baru, elakkan terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan kecekapan guru.

·       KEPENTINGAN KOD ETIKA PROFESION KEGURUAN (KEPK)
-menyediakan garis panduan
-membolehkan guru lebih tahu dan sedar tentang peranan dan tanggungjawab
-guru dapat melihat keunikannya dan menimbulkan rasa hormat terhadap profesion
-usaha menyemak semula dilakukan dari semasa ke semasa
-membantu guru mencapai matlamat pendidikan Negara
-mengekal,memelihara dan meningkatkan kepercayaan dalam menjalankan tugas


·       AKAUNTABILITI KEGURUAN
-Bermakna tanggungjawab seorang guru terhadap pelajar sekolah,masyarakat dan Negara,
 Profesion Keguruan,serta diri sendiri.
- Guru dapat melaksanakan tugas dengan bersungguh –sungguh,penuh komited dan dedikasi.
-dapat meningkatkan taraf profesionalisme keguruan.

·       TONGGAK 12 DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
-adalah berkaitan dengan usaha yang dapat meningkatkan mutu perkhidmatan

·       PERATURAN DALAM PENDIDIKAN
-Untuk menjaga imej kerajaan supaya dapat memperbaiki tingkah laku pengawai awam yang melanggar peraturan .
-Elakkan keraguan masyarakat terhadap kejujuran penjawat dalam menjalankan tugas mereka.
-Terdapat 18 jenis Peraturan-Peraturan Pengawai yang ditetapkan untuk mencegah ,memberi pengajaran serta memberi peringatan kepada pegawai perkhidmatan awam yang melanggar peraturan.

Konsep:
1.      etika keguruan
2.      akauntabiliti
3.      tunggak 12
4.      tatatertib
5.      skandal awam

No comments:

Post a Comment